Privacy
We vinden jouw privacy erg belangrijk. We nemen de privacywetgeving serieus en levenĀ  deze als volgt na.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website en diensten, laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven en die wij nodig hebben om jaarlijks de Kunstbeurs Heemstede te kunnen organiseren. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

Bewaartermijnen
Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan jou te leveren.

Verstrekking aan derden
De door jou verstrekte gegevens worden niet aan derde partijen doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de organisatie van de beurs.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouwpersoonsgegevens te beperken.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kan je ons een verzoek toesturen om informatie over welke gegevens van jou wij bewaren, en die gegevens eventueel laten wijzigen of verwijderen. Dit verzoek kan je indienen via e-mail: info@kunstbeursheemstede.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onder aan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.